بازار کار و پروژه های JavaFX


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
نرم افزار مدیریت فرآیند ها
03 اسفند 1395
215,000,000AJAX , HTML , JavaFX , PHP , برنامه نویسی تحت وب25روز1ساعت