بازار کار و پروژه های LESS/Sass/SCSS


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
بهینه سازی وب سایت از نظر استاندارد و سرعت
24 اسفند 1395
62,666,667HTML , PHP , LESS/Sass/SCSS14روز13ساعت
ربات استخراج اطلاعات از فرم سایت
17 اسفند 1395
12,500,000ASP.Net , HTML , برنامه نویسی تحت وب , Internet Security , LESS/Sass/SCSS7روز15ساعت