بازار کار و پروژه های Linux


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
تهیه درایور سخت افزا مورد نیاز لینوکس روی برد جدید Nvidia
16 اسفند 1395
170,000,000Node.js , Linux , UNIX , طراحی محصول , IoT8روز6ساعت
هسته پلاک خوان
11 اسفند 1395
835,625,000C++ Programming , Linux3روز7ساعت
نوشتن برنامه نوبت دهی خودکار در استریسک
09 اسفند 1395
پیشنهاد دهید0Asterisk PBX , Linux , Elasticsearch1روز3ساعت