بازار کار و پروژه های Magento


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
ایجاد یک فروشگاه اینترنتی
27 خرداد 1396
1633,062,500Magento , PHP , Prestashop , فروشگاه , برنامه نویسی تحت وب19روز1ساعت