بازار کار و پروژه های Matlab


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
شبیه سازی مقاله پردازش تصویر با متلب
26 اسفند 1395
45,425,000Matlab23روز0ساعت
پیاده سازی مقاله پردازش سیگنال با متلب
09 اسفند 1395
22,000,000Matlab5روز21ساعت
پروژه داده کاوی با متلب یا R
08 اسفند 1395
12,000,000برنامه نویسی تحت ویندوز , Matlab4روز18ساعت
شبیه سازی مقاله
06 اسفند 1395
46,247,500مهندسی برق , Matlab3روز0ساعت
پروژه برنامه نویسی با متلب
06 اسفند 1395
22,000,000Matlab2روز17ساعت
شبیه سازی مقاله برق قدرت
04 اسفند 1395
16,000,000Matlab4ساعت59دقیقه