بازار کار و پروژه های Microsoft Access


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
اتصال access به sql
30 اردیبهشت 1396
21,750,000Microsoft Access , SQL Server , Microsoft SQL Server21روز0ساعت
آلبوم فیلم وعکس صنعتی در اکسس
19 اردیبهشت 1396
35,666,667Microsoft Access , ثبت داده ها , پردازش داده ها , آپلود ویدئو9روز19ساعت