بازار کار و پروژه های Microsoft Access


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
اتصال access به sql 2008
02 اردیبهشت 1396
12,000,000Microsoft Access , SQL Server28روز23ساعت
طراحی نرم افزار تصحیح خودکار پاسخنامه ( پردازش تصویر)
01 اردیبهشت 1396
68,583,333C Sharp Programming , Microsoft Access , Visual Basic , Matlab , Microsoft SQL Server28روز4ساعت
پروژه Access
14 فروردین 1396
91,411,111Microsoft Access , SQL10روز6ساعت