بازار کار و پروژه های Microsoft Access


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
برنامه حسابداری و انبارداری تولیدی
02 اسفند 1395
78,885,714Microsoft Access , Excel25روز19ساعت
طراحی بانک محصولات یک موسسه فرهنگی تحت اکسس
02 اسفند 1395
52,040,000ASP.Net , Microsoft Access , دسک تاپ ویندوز , برنامه نویسی تحت ویندوز25روز13ساعت