بازار کار و پروژه های Microsoft SQL Server


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
نیازمند متخصص CRM ماکروسافت
21 دى 1395
247,500,000ASP.Net , دسک تاپ ویندوز , برنامه نویسی تحت ویندوز , Microsoft SQL Server , CRM17روز21ساعت
ارتقاء برنامه به وب بیس و اضافه کردن بخش حسابداری
08 دى 1395
428,750,000HTML , Javascript , PHP , برنامه نویسی تحت وب , Microsoft SQL Server4روز11ساعت