بازار کار و پروژه های Microsoft SQL Server


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
متخصص دیتابیس Sql server
08 اسفند 1395
561,000,000Django , NoSQL Couch and Mongo , SQL Server , Big Data , Microsoft SQL Server3روز18ساعت
باشگاه مشتریان و تقویم شمسی Microsoft Dynamic CRM
07 اسفند 1395
پیشنهاد دهید0پشتیبانی فنی , برنامه نویسی تحت ویندوز , Microsoft SQL Server , CRM3روز10ساعت