بازار کار و پروژه های Microsoft SQL Server


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
erوبسایت ازمون انلاین
03 اردیبهشت 1396
32,166,667UML Design , SQL Server , Microsoft SQL Server22روز16ساعت
طراحی نرم افزار تصحیح خودکار پاسخنامه ( پردازش تصویر)
01 اردیبهشت 1396
78,428,571C Sharp Programming , Microsoft Access , Visual Basic , Matlab , Microsoft SQL Server20روز13ساعت
پیاده سازی یک stored procedure فوری
20 فروردین 1396
8737,500SQL Server , Microsoft SQL Server8روز7ساعت