بازار کار و پروژه های Mobile App Testing


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
کمک برای انتشار اپلیکیشن اندروید در مایکت و ایران اپس
24 فروردین 1396
104,520,000Android , Mobile Phone , برنامه نویسی موبایل , Mobile App Testing16روز17ساعت
بارآن
19 فروردین 1396
562,000,000Android , Mobile App Testing , Material Design , Android Wear11روز16ساعت