بازار کار و پروژه های Mobile App Testing


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
:) ساخت یک اپ نسبتا ساده . کاربر بالا . نقشه گوگل
15 اردیبهشت 1396
99,222,222Android , Mobile Phone , برنامه نویسی موبایل , Mobile App Testing , UX7روز15ساعت