بازار کار و پروژه های Nginx


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
تنظیم mail server بر روی سرور ngnix
26 خرداد 1396
31,233,333Nginx17روز22ساعت