بازار کار و پروژه های NoSQL Couch and Mongo


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
تکمیل و اتصال چند پروژه اماده به هم
28 خرداد 1396
446,500,000Node.js , NoSQL Couch and Mongo , Android , iPhone21روز11ساعت