بازار کار و پروژه های NoSQL Couch and Mongo


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
برنامه نویسی سمت سرور با node.jsزمان اتمام پر,وژه تا اول تیر
28 اردیبهشت 1396
348,333,333Node.js , NoSQL Couch and Mongo , شبکه اجتماعی , XML , Web Services22روز17ساعت