بازار کار و پروژه های Nokia


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
برنامه نویسی اندروید
17 دى 1395
140,000,000Android , iPhone , Nokia , Samsung , برنامه نویسی موبایل15روز8ساعت