بازار کار و پروژه های Open Cart


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
ایجاد وب سایت فروشگاهی برای مغازه فروش شکلات
31 فروردین 1396
168,962,500PHP , Prestashop , فروشگاه , برنامه نویسی تحت وب , Open Cart25روز8ساعت
فارسی ساز قالب اپن کارت
21 فروردین 1396
41,250,000PHP , Prestashop , فروشگاه , برنامه نویسی تحت وب , Open Cart15روز3ساعت
طراحی صفحه برای اپن کارت
10 فروردین 1396
13,000,000HTML , PHP , CSS , برنامه نویسی تحت وب , Open Cart4روز2ساعت