بازار کار و پروژه های Open Cart


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
طراحی سایت خرید و تخفیف گروهی
16 بهمن 1395
54,638,000PHP , Prestashop , فروشگاه , برنامه نویسی تحت وب , Open Cart10روز11ساعت
وارد کردن اطلاعات ۷۰۰ محصول در اپن کارت
15 بهمن 1395
105,520,000SEO , فروشگاه , Open Cart9روز22ساعت