بازار کار و پروژه های OpenSSL


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
تحلیل امنیتی و بهبود پروتکل اس اس ال و تی ال اس
22 اسفند 1395
پیشنهاد دهید0Internet Security , OpenSSL , Software Testing19روز3ساعت