بازار کار و پروژه های PDF


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
تبدیل JPGبه PDF
21 فروردین 1396
32379,688ویرایش , PDF10روز14ساعت
جستجو محتوی و بارگزاری در وب سایت
18 فروردین 1396
82,606,250بازنویسی مقالات , تایپ , ویرایش , PDF , جستجو در وب7روز16ساعت