بازار کار و پروژه های PSD به HTML


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
تبدیل یک قالب psd به html
25 اردیبهشت 1396
142,685,714HTML5 , CSS , فتوشاپ , PSD به HTML19روز6ساعت
اصلاح و تغییر دیزاین ووکامرس
19 اردیبهشت 1396
7764,286HTML5 , PHP , CSS , PSD به HTML , LESS/Sass/SCSS13روز3ساعت