بازار کار و پروژه های Paypal API


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
تغییر درگاه Paypal به درگاه پرداخت الکترونیک سامان
21 اسفند 1395
51,314,000Paypal API , PHP , برنامه نویسی تحت وب16روز2ساعت
پیاده سازی پلاگین های پرداخت
20 اسفند 1395
12,000,000Paypal API , PHP , برنامه نویسی تحت وب , Web Services15روز6ساعت
گراویتی فرم
14 اسفند 1395
1300,000HTML , Paypal API , وردپرس , CSS9روز1ساعت