بازار کار و پروژه های Photoshop Coding


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
طراحی گرافیک لوگو psd سایت
12 دى 1395
262,334,615Photoshop Coding , طراحی گرافیک , طراحی آرم، لوگو , قالب , طراحی وب سایت10روز11ساعت