بازار کار و پروژه های Photoshop Coding


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
طراحی رابط کاربری سایت گردشگری
19 اسفند 1395
1733,823,529Photoshop Coding , User Interface / IA , PSD به HTML , UX , UI10روز18ساعت