بازار کار و پروژه های Prolog


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
کد نویسی نمودار و پاسخ به چند سوال فیزیک مکانیک
27 فروردین 1396
6625,000ASP.Net , Prolog , دسک تاپ ویندوز , مهندسی مکانیک , برنامه نویسی تحت ویندوز19روز17ساعت