بازار کار و پروژه های Python


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
ساخت ربات تلگرام
30 اسفند 1395
32,766,667HTML , MySQL , Python , Android , Mobile Phone22روز17ساعت
ایجاد تغییرات در ربات تلگرام
28 اسفند 1395
11,500,000HTML , MySQL , Python19روز18ساعت
ربات تحت وب اینستاگرام
27 اسفند 1395
310,833,333MySQL , PHP , Python , برنامه نویسی تحت وب , Instagram19روز7ساعت
نوشتن کد لازم در Tensorflow برای شبکه LSTM برای فایل
25 اسفند 1395
110,000,000Python , Big Data16روز18ساعت
ربات تحت وب اینستاگرام
22 اسفند 1395
113,000,000ASP.Net , PHP , Python , برنامه نویسی تحت وب14روز14ساعت