بازار کار و پروژه های RESTful


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
طراحی و برنامه نویسی بازی سایت و android ،ios ,restfull api
13 بهمن 1395
4133,750,000ASP.Net , Software Architecture , Android , RESTful11روز18ساعت