بازار کار و پروژه های Ruby


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
برنامه ارسال دایرکت در اینستاگرام
09 خرداد 1396
315,000,000PHP , Python , برنامه نویسی تحت وب , Instagram , Ruby3روز18ساعت