بازار کار و پروژه های Ruby on Rails


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
فروشگاه اینترنتی اختصاصی
13 فروردین 1396
556,000,000Ruby on Rails , CSS , برنامه نویسی تحت وب2روز7ساعت