بازار کار و پروژه های Ruby on Rails


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
مشاوره و راهنمایی سرور، لینوکس، nginx
22 دى 1395
52,100,000Linux , Nginx , Ruby on Rails18روز14ساعت