بازار کار و پروژه های SQLite


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
ادمین پنل سایت فروشگاهی با Django
07 اسفند 1395
356,666,667Django , Python , فروشگاه , برنامه نویسی تحت وب , SQLite4روز19ساعت