بازار کار و پروژه های SQLite


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
استخدام برنامه نویس موبایل به صورت پاره وقت یا پروژه ای
28 دى 1395
1540,666,667Android , iPhone , برنامه نویسی موبایل , SQLite25روز17ساعت