بازار کار و پروژه های SQLite


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
ویندوز سرویس جهت ارسال زماندار پیام
02 اسفند 1395
32,500,000C Sharp Programming , ویندوز سرور , برنامه نویسی تحت ویندوز , SQL Server , SQLite26روز17ساعت
پیاده سازی هانی پات با زبان پایتون
11 بهمن 1395
38,833,333Python , نصب برنامه , SQLite , Socket IO , Ubuntu5روز17ساعت