بازار کار و پروژه های Samsung


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
اپلیکیشن اندروید برای اعلام یک سری متن و خبر
26 فروردین 1396
115,727,273Android , Mobile Phone , Samsung , برنامه نویسی موبایل , Material Design17روز13ساعت