بازار کار و پروژه های Samsung


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
نرم افزار کنترل بازاریاب با تبلت
02 بهمن 1395
3123,333,333Android , iPhone , Samsung , برنامه نویسی موبایل29روز18ساعت
اشتراک گذاری ویدئو
22 دى 1395
120,000,000Android , iPhone , Mobile Phone , Samsung , برنامه نویسی موبایل19روز11ساعت
برنامه نویسی اندروید
17 دى 1395
140,000,000Android , iPhone , Nokia , Samsung , برنامه نویسی موبایل14روز19ساعت