بازار کار و پروژه های Scrum


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
نرم افزار باشگاه مشتریان
24 اردیبهشت 1396
1538,000,000HTML , PHP , Angular.js , Scrum20روز12ساعت