بازار کار و پروژه های Shell Script


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
اسکریپت نویسی برای راه اندازی خودکار سرویس دهنده وب سایت ها
23 اردیبهشت 1396
534,200,000Linux , MySQL , Shell Script , SQL Server , Ubuntu18روز9ساعت