بازار کار و پروژه های Shopify


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
ایجاد تغیرات در قالب سایت CSS
21 فروردین 1396
24945,833CSS , برنامه نویسی تحت وب , Shopify9روز7ساعت