بازار کار و پروژه های Social Engine


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
شبکه اجتماعی تخصصی
03 اردیبهشت 1396
657,833,333ASP.Net , HTML , Python , Social Engine , برنامه نویسی تحت وب26روز0ساعت