بازار کار و پروژه های Social Engine


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
سئو برای سه سایت
03 اسفند 1395
440,000,000Google Analytics , HTML , Joomla , SEO , Social Engine26روز0ساعت
وبسایت شبکه اجتماعی با محوریت سفر
23 بهمن 1395
977,777,778ASP.Net , SEO , Social Engine , SQL Server , Scrum16روز16ساعت