بازار کار و پروژه های Socket IO


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
سیستم چت سریع دو کاربره
07 اسفند 1395
512,700,000PHP , Socket IO20ساعت52دقیقه