بازار کار و پروژه های Software Architecture


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
دریافت اکسپت مقاله آماده در زمینه معماری نرم افزار
20 خرداد 1396
36,166,667Software Architecture , نگارش دانشگاهی , مقالات , بازنویسی مقالات , ارسال مقاله10روز22ساعت