بازار کار و پروژه های Software Architecture


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
استخراج تعدادی از الگوهای سرویسگرایی از یک سورس کد سرویسگرا
20 فروردین 1396
110,000,000ASP.Net , Java , Software Architecture , XML , برنامه نویسی تحت ویندوز13روز16ساعت