بازار کار و پروژه های Software Architecture


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
بازیابی معماری نرم افزار
31 اردیبهشت 1396
پیشنهاد دهید0Java , Software Architecture , نگارش دانشگاهی , مقالات , برنامه نویسی تحت ویندوز27روز16ساعت