بازار کار و پروژه های Symfony PHP


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
طراحی سایت و اپلیکیشن مانند Airbnb (برای اجاره اتاق و خانه)
17 خرداد 1396
12132,500,000Javascript , Laravel , Symfony PHP , Android , iPhone9روز1ساعت