بازار کار و پروژه های UML Design


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
erوبسایت ازمون انلاین
03 اردیبهشت 1396
32,166,667UML Design , SQL Server , Microsoft SQL Server29روز6ساعت
پرتال مدیریت دستگاه
21 فروردین 1396
242,500,000Java , UML Design , برنامه نویسی تحت وب , JSON15روز20ساعت