بازار کار و پروژه های UML Design


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
پروژه درس مهندسی نرم افزار-اعمال تغییرات
23 دى 1395
23,000,000ASP.Net , C Sharp Programming , UML Design , Visual Basic , ویندوز سرور20روز4ساعت