بازار کار و پروژه های Ubuntu


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
نصب نرم افزار تخصصی روی اوبونتو
18 خرداد 1396
111,754,545Linux , Ubuntu9روز18ساعت