بازار کار و پروژه های Ubuntu


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
پیاده سازی هانی پات با زبان پایتون
11 بهمن 1395
38,833,333Python , نصب برنامه , SQLite , Socket IO , Ubuntu1روز22ساعت