بازار کار و پروژه های Unity 3D


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
پرداخت درون برنامه ای API کافه بازار در محیط یونیتی (Unity)
10 اسفند 1395
42,375,000Unity 3D , Android , Mobile Phone , برنامه نویسی موبایل3روز10ساعت