بازار کار و پروژه های User Interface / IA


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
برنامه نویس WPF و طراح حرفه ای UI/UX جهت نرم افزار ویندوز
17 بهمن 1395
862,500,000C++ Programming , User Interface / IA , طراحی گرافیک , برنامه نویسی تحت ویندوز , Software Development10روز12ساعت