بازار کار و پروژه های User Interface / IA


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
استخدام طراح وبسایت و اپلیکیشن ساز و انیمیشن ساز حرفه ای
23 دى 1395
230,000,000Unity 3D , User Interface / IA , وردپرس , انیمیشن , موشن گرافیک 22روز4ساعت