بازار کار و پروژه های User Interface / IA


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
طراحي ui اپليكيشن
17 خرداد 1396
114,181,818User Interface / IA , Android , UX , UI , Semantic UI8روز22ساعت