بازار کار و پروژه های User Interface / IA


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
طراحی رابط کاربری وب سایت UI
19 اسفند 1395
87,250,000HTML5 , jQuery , User Interface / IA , CSS , Material Design11روز15ساعت
طراحی رابط کاربری سایت گردشگری
19 اسفند 1395
1733,823,529Photoshop Coding , User Interface / IA , PSD به HTML , UX , UI10روز18ساعت