بازار کار و پروژه های Visual Basic


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
نرم افزار جمع آوری ایمیل و شماره
20 بهمن 1395
105,480,000ASP.Net , C++ Programming , Visual Basic , دسک تاپ ویندوز , برنامه نویسی تحت ویندوز14روز15ساعت