بازار کار و پروژه های Visual Basic


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
ادرس یاب
01 تير 1396
41,350,000میکروسافت , SQL , Visual Basic , برنامه نویسی تحت ویندوز28روز6ساعت