بازار کار و پروژه های VoIP


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
ارتباط ms dynamic crm با سرور elastix همچنین نصب ایمیل روتر
12 اردیبهشت 1396
2325,000,000Asterisk PBX , VoIP , Microsoft SQL Server , CRM2روز23ساعت