بازار کار و پروژه های VoIP


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
سیستم تلفن گویا
09 اسفند 1395
پیشنهاد دهید0Asterisk PBX , HTML , PHP , VoIP , برنامه نویسی تحت وب29روز17ساعت
راه اندازی و برنامه نویسی ASTERISK
11 بهمن 1395
740,000,000Asterisk PBX , PHP , VoIP1روز22ساعت