بازار کار و پروژه های Web Hosting


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
حل مشکل رنک امنیتی سایت در Scamadvisor
07 اسفند 1395
31,300,000HTML , PHP , برنامه نویسی تحت وب , Web Hosting3روز16ساعت