بازار کار و پروژه های Web Hosting


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
اموزش مدیریت سرورراه اندازی شرکت هاستینگ و فروش سرور مجازی
24 دى 1395
735,400,000Linux , Web Hosting , WHMCS18روز8ساعت