بازار کار و پروژه های Web Scraping


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
دامنه های تازه آزاد شده
29 اسفند 1395
53,160,000Javascript , MySQL , PHP , Web Scraping , CSS19روز6ساعت
طراحی سایت شبیه به ترب (torob.ir)
15 اسفند 1395
8211,110,000MySQL , PHP , Web Scraping , CSS , برنامه نویسی تحت وب5روز17ساعت