بازار کار و پروژه های Web Services


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
پیاده سازی API سیستم هواشناسی (PHP)
20 دى 1395
1914,231,579MySQL , PHP , برنامه نویسی تحت وب , برنامه نویسی موبایل , Web Services19روز6ساعت
پیاده سازی وب اپلیکیشن B2C برپایه فریمورک لاراول
15 دى 1395
1183,818,182HTML5 , Laravel , PHP , برنامه نویسی تحت وب , Web Services13روز23ساعت
برنامه ساده اندروید
07 دى 1395
144,521,429Android , برنامه نویسی موبایل , JSON , Material Design , Web Services5روز20ساعت