بازار کار و پروژه های Windows CE


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
نرم افزار مسيرياب تحت ويندوز
14 خرداد 1396
315,000,000C Sharp Programming , Java , دسک تاپ ویندوز , Windows CE , برنامه نویسی تحت ویندوز6روز3ساعت