بازار کار و پروژه های Word


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
توضیحات محصول در سایت فروشگاه
21 اسفند 1395
112,881,818فروشگاه , وردپرس , توضیحات محصول , فتوشاپ , Word 11روز10ساعت
وارد کردن 100 محصول در فروشگاه اینترنتی
19 اسفند 1395
91,088,889توضیحات محصول , Word 9روز14ساعت