بازار کار و پروژه های XML


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
کد نویسی سی شارپ htmlagilitypack کتابخانه
01 فروردین 1396
51,120,000C Sharp Programming , دسک تاپ ویندوز , XML , برنامه نویسی تحت ویندوز21روز14ساعت