بازار کار و پروژه های XMPP


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
طراحی اپلیکیشن شبکه اجتماعی ios/android
07 دى 1395
483,000,000PHP , Android , iPhone , Material Design , XMPP1روز22ساعت