بازار کار و پروژه های Yii


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
سیستم درگاه پرداخت واسط
22 خرداد 1396
434,750,000HTML , Laravel , PHP , Yii , برنامه نویسی تحت وب15روز11ساعت