بازار کار و پروژه های Zend


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
آموزش فریمورک Laravel یا lumen
29 دى 1395
35,333,333Laravel , PHP , Yii , Zend , برنامه نویسی تحت وب26روز12ساعت
توسعه ماژول مجنتو 2.1
20 دى 1395
پیشنهاد دهید- -Magento , PHP , Zend , CMS17روز6ساعت
مدیریت نرم افزار اپن کارت سایت فروشگاهی
15 دى 1395
623,333,333PHP , SEO , فروشگاه , Zend , Open Cart12روز5ساعت