بازار کار و پروژه های Zend


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
سرویس اپلیکیشن ساز اندروید iOS با فریم ورک ionic و Zend
01 اسفند 1395
260,000,000HTML , PHP , Zend , برنامه نویسی تحت وب23روز2ساعت