بازار کار و پروژه های eBooks


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
تبدیل فایل صوتی به متن به صورت دست نویس
19 اردیبهشت 1396
193,657,895نگارش دانشگاهی , نوشتن کتاب , eBooks , غلط گیری , نوشتن سخنرانی9روز15ساعت