بازار کار و پروژه های eCommerce


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
marketplace startup
28 فروردین 1396
631,666,667eCommerce , Magento , PHP , SEO , برنامه نویسی تحت وب23روز22ساعت