بازار کار و پروژه های vTiger


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
اتصال vtiger به Asterisk
09 اسفند 1395
پیشنهاد دهید0Asterisk PBX , PHP , vTiger , برنامه نویسی تحت وب4روز1ساعت