متاسفانه پروژه "اضافه کردن لیست شماره های گوشی به کانال تلگرام" حذف شده است